Struktur Organisasi

Kepala Sekolah
Wiwik Darwiyati, S.S., M.M.

Wakil Kepala Sekolah
Sri Rahayu, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum
Eda Supiani, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan
Yeri Estu Isdhiantara, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana